Regulamin

Obowiązuje od 25 października 2023 r.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają jakichkolwiek praw przysługujących konsumentowi na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia tej ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

§1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie dostawy Produktów cyfrowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.
 3. Strona internetowa dostępna pod adresem www.kathighton.p oraz sklep internetowy dostępny pod adresem https://platforma.kathighton.pl/ prowadzone są przez HIGHTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Przestrzenna 35E, 93-424 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000735532, REGON: 380451136, NIP: 7292726404, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł. Adres poczty elektronicznej: kat@kathighton.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 501 755 756.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów oraz do przedsiębiorców, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Wszelkie regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych np. celu, okresu, podstaw, praw osób, których dane dotyczą oraz zakresu stosowania przez Sklep internetowy plików cookies, określone zostały w polityce prywatności dostępnej na Stronie internetowej.
 6. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 7. Pojęcia pisane wielką literą zostały zdefiniowane w Słowniku, który znajduje się na końcu dokumentu.

 

§2. Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  1. mailowo: kat@kathighton.pl
  1. pisemnie: ul. Przestrzenna 35E, Łódź 95-070
  1. telefonicznie: +48 501 755 756 (w godz. 08:00 – 20:00 w dni robocze).
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank 22 1140 2004 0000 3202 7772 5710.

§3. Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,
  1. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  1. w przypadku niektórych Produktów cyfrowych oraz Usług (np. szkoleń i konsultacji online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania (np. do odczytu plików w formacie pdf) lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu cyfrowego lub Usługi.
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

§4. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści,
  1. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji,
  1. utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie,
  1. formularz kontaktowy,
  1. wysyłka newslettera.
 3. Za każdym razem, kiedy użytkownik Strony korzysta z którejkolwiek z usług wskazanych powyżej, zawiera on z Usługodawcą umowę dotyczącą świadczenia tej usługi.
 4. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając Konto lub wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email podany w §2 Regulaminu.
 5. Umowa dotycząca korzystania z formularza kontaktowego jest zawierana w chwili, kiedy użytkownik Strony wysyła do Usługodawcy wiadomość za pośrednictwem tego formularza.
 6. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Newslettera (wiadomości e-mail zawierające informacje o oferowanych przez Usługodawcę nowościach, promocjach, produktach lub usługach) jest zawierana w chwili, gdy użytkownik potwierdzi, że chcesz się zapisać na listę subskrybentów Newslettera (kliknie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu zapisu na Newsletter).
 7. Użytkownik nie płaci za przesyłane treści cyfrowe. W zamian Usługodawca otrzymuje dostęp do jego danych osobowych – na zasadach opisanych w polityce prywtaności dostępnej na Stronie.
 8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera klikając w odpowiedni link zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.
 9. Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia również odpłatne Produkty cyfrowe, będące treściami cyfrowymi w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Szczegółowe opisy Produktów cyfrowych i Usług oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się w Sklepie opisach każdego z Produktów cyfrowych i Usług.

§5. Treści cyfrowe

 1. Sprzedawca na pośrednictwem Sklepu umożliwia zawarcie umowy na odległość, której przedmiotem jest dostęp do treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku. To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu. Szczegółowe opisy i funkcjonalność Produktów zawarte są na Stronie internetowej. Z niektórymi Produktami połączone jest świadczenie Usług.
 2. W przypadku Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca świadczy usługę, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu lub Usługi.
 3. Jeżeli Klient lub delegowany przez niego uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Produktu lub Usługi w ustalonym terminie, nie będzie on miał prawa do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.
 4. W przypadku zakupu kursu ze wsparciem:
  1. Usługodawca może, w wyjątkowych okolicznościach, zmienić ustalone godziny spotkań z nauczycielem; zmiana może dotyczyć tylko godziny (maksymalnie jedna godzina wcześniej lub później), nie może dotyczyć wybranego dnia tygodnia,
  1. wsparcie oraz zajęcia z nauczycielem są aktywne przez kolejne 6 miesięcy bez możliwości zawieszenia/ odroczenia zajęć grupowych.
 5. W okresie 14 dni od zawarcia Umowy, Konsument może od niej odstąpić – więcej informacji na ten temat znajduje się w §10 Regulaminu. W tym okresie Klient otrzymuje dostęp do pierwszych 5 lekcji, ale nie jest uprawniony do korzystania z dodatkowych elementów kursu, takich jak spotkania z nauczycielem w grupie czy dostęp do zamkniętej grupy Parking Lot na Facebooku. Po upływie 14 dni zostaje odblokowana cała platforma kursowa oraz dodatkowe elementy kursu.

§6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 3. Klient może mieć tylko jedno Konto na platformie. Klient nie może korzystać z Kont innych osób ani udostępniać swojego Konta innym osobom. Klient musi zachować w tajemnicy hasło oraz login do swojego Konta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie wynikną z niewywiązania się z powyższych obowiązków.
 4. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §2.

§7. Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §6 Regulaminu lub przy zakupie Produktu lub Usługi, gdzie konto tworzy się automatycznie, a dane przesyłane są wraz z zamówieniem na e-mail Klienta.
 3. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
  1. wybrać Produkt lub Usługę będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  1. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
  1. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  1. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  1. potwierdzić Zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
 4. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 5. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 6. Umowa dotycząca dostarczenia zakupionych treści cyfrowych/świadczenia usług zostaje zawarta w chwili, kiedy Sprzedawca otrzyma należną płatność.
 7. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia Umowy oraz dostęp do zakupionych produktów.

§8. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

 1. Ceny Produktów i Usług są określone w ich opisach dostępnych na Stronie internetowej.
 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie/Usłudze w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §7 Regulaminu.
 4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt cyfrowy lub Usługę, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 5. Klient, w przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług elektronicznych, może skorzystać z przesyłki drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres e-mail.
 6. Z zakupem Produktu cyfrowego/Usługi polegającej na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usługi elektronicznej nie wiążą się żadne koszty dostawy.
 7. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
  1. karta debetowa,
  1. karta kredytowa,
  1. przelewy elektroniczne,
  1. płatności mobilne, w tym blik.
 8. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności i dostaw dotyczące poszczególnych Produktów i Usług znajdują się w Formularzu zamówienia.
 9. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§9. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkty i świadczyć Usługi zgodnie z Umową.
 2. W razie niezgodności Produktów lub Usług z Umową, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy o prawach konsumenta.
 3. Klient może w szczególności żądać doprowadzenia Produktów/Usług do ich zgodności z Umową.
 4. Sprzedawca doprowadza Produkt lub Usługę do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu lub Usługi do zgodności z Umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. W określonych przypadkach Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy.
 6. Reklamacje należy zgłaszać drogą pocztową lub elektroniczną na adresy Sprzedawcy wskazane w Regulaminie.
 7. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia.
 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.
 9. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za taki brak zgodności Produktu lub Usługi z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 10. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).
 11. Niektóre Produkty i Usługi mogą być objęte dodatkową gwarancją. Informacja o dodatkowej gwarancji znajduje się w opisie danego Produktu lub Usługi. Warunki gwarancji określone są w tym opisie oraz w załącznikach do Regulaminu.

§10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług drogą elektroniczną termin jest liczony od dnia zawarcia umowy .
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/ Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  1. o dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie wyrażenia zgody.
 4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości:
  1. jeśli w toku zakupu treści cyfrowej Klient wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu wybranej treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od tej Umowy;
  1. jeśli w toku rezerwacji Usługi Usługobiorca wyraził zgodę na wykonanie Umowy i rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a Usługodawca wykonał Usługę w całości, Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od tej Umowy;
  1. jeśli w toku rezerwacji Usługi Usługobiorca wyraził zgodę na wykonanie Umowy i rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a Usługodawca rozpoczął wykonywanie Usługi, Usługobiorca może odstąpić od Umowy, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od Umowy.
 5. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §2 Regulaminu.
 6. Konsument i Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej może skorzystać w tym celu z wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§11. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W sytuacji, gdy podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§ 12. Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie

 1. Wszelkie treści, w tym Produkty oraz Usługi dostępne na Stronie i w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwory te stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej
 2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej na korzystanie z zakupionego Produktu, bez prawa do udzielania sublicencji. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji
 1. zapis techniką cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym
 2. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu, wskazanego w jego opisie w Sklepie. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta w ramach Umowy
 4. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Strony, jej nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów i danych stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Opinie na temat Produktów i Usług, które znajdują się na Stronie pochodzą od Klientów i Usługobiorców. Nie ma możliwości automatycznego publikowania opinii na Stronie.
 2. Wszystkie opinie Sprzedawca otrzymuje bezpośrednio od Klientów i Usługobiorców (np. mailowo).
 3. Sprzedawca sami decyduje, które opinie zostają opublikowane na Stronie.
 4. Osoby, których dane zostały wskazane przy opublikowanej opinii mogą zgłaszać Sprzedawcy wszelkie błędy, w szczególności w sytuacji, gdy dana osoba w ogóle opinii nie przesłała.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 6. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 25.10.2023 r.

§14. Słownik

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 • Sprzedawca lub Usługodawca – HIGHTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Przestrzenna 35E, 93-424 Łódź, przy ul. Przestrzennej 35E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000735532, REGON: 380451136, NIP: 7292726404.
 • Klient lub Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 • Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.kathighton.pl/
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.platforma.kathighton.pl/
 • Produkt cyfrowy lub Produkt – dostępny w asortymencie Sklepu produkt zawierający treści cyfrowe (dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej), będący przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • Usługa elektroniczna – bezpłatna lub płatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów i Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta – https://platforma.kathighton.pl/#login
 • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Usług ze Sprzedawcą.
 • Operator płatności – obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
  • PayU którego operatorem jest spółka PayU S.A. w Poznaniu, 60-188 Poznań ul. Grunwaldzka 182, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 274339
  • PayPal (Europe) S.a r.t. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118349)
 • Umowa – umowa dotycząca dostarczenia treści cyfrowej lub świadczenia usługi zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 • Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczenia następujących Produktów/świadczenia następujących Usług: ……………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………..

Adres konsumenta: ………………………..

Adres e-mail: ……………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Załącznik do regulaminu

Regulamin

Obowiązuje od 12 lipca 2023 r. do 24 października 2023 r.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają ani nie wyłączają jakichkolwiek praw przysługujących konsumentowi na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia tej ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

§1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie dostawy Produktów cyfrowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.
 3. Strona internetowa dostępna pod adresem www.kathighton.pl oraz sklep internetowy dostępny pod adresem https://platforma.kathighton.pl/ prowadzone są przez HIGHTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Przestrzenna 35E, 93-424 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000735532, REGON: 380451136, NIP: 7292726404, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł. Adres poczty elektronicznej: kat@kathighton.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 501 755 756.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów oraz do przedsiębiorców, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Wszelkie regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych np. celu, okresu, podstaw, praw osób, których dane dotyczą oraz zakresu stosowania przez Sklep internetowy plików cookies, określone zostały w polityce prywatności dostępnej na Stronie internetowej.
 6. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 7. Pojęcia pisane wielką literą zostały zdefiniowane w Słowniku, który znajduje się na końcu dokumentu.

§2. Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  • mailowo: kat@kathighton.pl
  • pisemnie: ul. Przestrzenna 35E, Łódź 95-070
  • telefonicznie: +48 501 755 756 (w godz. 08:00 – 20:00 w dni robocze).
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank 22 1140 2004 0000 3202 7772 5710.

§3. Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,
  • aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • w przypadku niektórych Produktów cyfrowych oraz Usług (np. szkoleń i konsultacji online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania (np. do odczytu plików w formacie pdf) lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu cyfrowego lub Usługi.
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

§4. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne:
  • umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści,
  • umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji,
  • utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie,
  • formularz kontaktowy,
  • wysyłka newslettera.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.

§5. Treści cyfrowe

 1. Sprzedawca na pośrednictwem Sklepu umożliwia zawarcie umowy na odległość, której przedmiotem jest dostęp do treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku. To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu. Szczegółowe opisy i funkcjonalność Produktów zawarte są na Stronie internetowej. Z niektórymi Produktami połączone jest świadczenie Usług.
 2. W przypadku Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca świadczy usługę, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu lub Usługi.
 3. Jeżeli Klient lub delegowany przez niego uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Produktu lub Usługi w ustalonym terminie, nie będzie on miał prawa do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.
 4. W przypadku zakupu kursu ze wsparciem:
  1. Usługodawca może, w wyjątkowych okolicznościach, zmienić ustalone godziny spotkań z nauczycielem; zmiana może dotyczyć tylko godziny (maksymalnie jedna godzina wcześniej lub później), nie może dotyczyć wybranego dnia tygodnia,
  2. wsparcie oraz zajęcia z nauczycielem są aktywne przez kolejne 6 miesięcy bez możliwości zawieszenia/ odroczenia zajęć grupowych.
 5. W okresie 14 dni od zawarcia Umowy, Konsument może od niej odstąpić – więcej informacji na ten temat znajduje się w §10 Regulaminu. W tym okresie Klient otrzymuje dostęp do pierwszych 5 lekcji. Po upływie 14 dni zostaje odblokowana cała platforma kursowa.

§6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §2.

§7. Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §6 Regulaminu lub przy zakupie Produktu lub Usługi, gdzie konto tworzy się automatycznie, a dane przesyłane są wraz z zamówieniem na e-mail Klienta.
 3. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
  • wybrać Produkt lub Usługę będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
  • potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
 4. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
 5. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 6. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa.
 7. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.

§8. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

 1. Ceny Produktów i Usług są określone w ich opisach dostępnych na Stronie internetowej.
 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie/Usłudze w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §7 Regulaminu.
 4. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt cyfrowy lub Usługę, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 5. Klient, w przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług elektronicznych, może skorzystać z przesyłki drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres e-mail.
 6. Z zakupem Produktu cyfrowego/Usługi polegającej na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usługi elektronicznej nie wiążą się żadne koszty dostawy.
 7. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
  • karta debetowa,
  • karta kredytowa,
  • przelewy elektroniczne,
  • płatności mobilne, w tym blik.
 8. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności i dostaw dotyczące poszczególnych Produktów i Usług znajdują się w Formularzu zamówienia.
 9. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§9. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkty i świadczyć Usługi zgodnie z Umową.
 2. W razie niezgodności Produktów lub Usług z Umową, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy o prawach konsumenta.
 3. Klient może w szczególności żądać doprowadzenia Produktów/Usług do ich zgodności z Umową.
 4. Sprzedawca doprowadza Produkt lub Usługę do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu lub Usługi do zgodności z Umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. W określonych przypadkach Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy.
 6. Reklamacje należy zgłaszać drogą pocztową lub elektroniczną na adresy Sprzedawcy wskazane w Regulaminie.
 7. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia.
 8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania kompletnej reklamacji.
 9. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za taki brak zgodności Produktu lub Usługi z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 10. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych lub świadczeniu usług drogą elektroniczną termin jest liczony od dnia zawarcia umowy .
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/ Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie wyrażenia zgody.
 4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości:
  • jeśli w toku zakupu treści cyfrowej Klient wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu wybranej treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od tej Umowy;
  • jeśli w toku rezerwacji Usługi Usługobiorca wyraził zgodę na wykonanie Umowy i rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a Usługodawca wykonał Usługę w całości, Usługobiorca traci prawo do odstąpienia od tej Umowy;
  • jeśli w toku rezerwacji Usługi Usługobiorca wyraził zgodę na wykonanie Umowy i rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, a Usługodawca rozpoczął wykonywanie Usługi, Usługobiorca może odstąpić od Umowy, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od Umowy.
 5. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §2 Regulaminu.
 6. Konsument i Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej może skorzystać w tym celu z wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z ochrony konsumenckiej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§11. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W sytuacji, gdy podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą korzystającym z ochrony konsumenckiej, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§ 12. Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie

 1. Wszelkie treści, w tym Produkty oraz Usługi dostępne na Stronie i w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Utwory te stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej
 2. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej na korzystanie z zakupionego Produktu, bez prawa do udzielania sublicencji. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. zapis techniką cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym
  2. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu, wskazanego w jego opisie w Sklepie. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta w ramach Umowy
 4. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Strony, jej nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, zdjęć, logotypów i danych stanowią wyłączną własność Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Opinie na temat Produktów i Usług, które znajdują się na Stronie pochodzą od Klientów i Usługobiorców. Nie ma możliwości automatycznego publikowania opinii na Stronie.
 2. Wszystkie opinie Sprzedawca otrzymuje bezpośrednio od Klientów i Usługobiorców (np. mailowo).
 3. Sprzedawca sami decyduje, które opinie zostają opublikowane na Stronie.
 4. Osoby, których dane zostały wskazane przy opublikowanej opinii mogą zgłaszać Sprzedawcy wszelkie błędy, w szczególności w sytuacji, gdy dana osoba w ogóle opinii nie przesłała.
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
  2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 12.08.2023 r.

§14. Słownik

 1. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
  • Sprzedawca lub Usługodawca – HIGHTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Przestrzenna 35E, 93-424 Łódź, przy ul. Przestrzennej 35E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000735532, REGON: 380451136, NIP: 7292726404.
  • Klient lub Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
  • Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.kathighton.pl/
  • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.platforma.kathighton.pl/
  • Produkt cyfrowy lub Produkt – dostępny w asortymencie Sklepu produkt zawierający treści cyfrowe (dane wytwarzane i dostarczane w postaci Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  • Usługa elektroniczna – bezpłatna lub płatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.
  • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
  • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów i Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta – https://platforma.kathighton.pl/#login
  • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Usług ze Sprzedawcą.
  • Operator płatności – obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
  • PayU którego operatorem jest spółka PayU S.A. w Poznaniu, 60-188 Poznań ul. Grunwaldzka 182, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 274339
  • PayPal (Europe) S.a r.t. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118349)
  • Umowa – umowa dotycząca dostarczenia treści cyfrowej lub świadczenia usługi zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
  • Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie.
  • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

  • Załącznik nr 1

   Wzór formularza odstąpienia od umowy
   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
   Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]
   Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczenia
   następujących Produktów/świadczenia następujących Usług:
   ……………………………………
   Data zawarcia umowy: …………………………
   Imię i nazwisko konsumenta: ……………………..
   Adres konsumenta: ………………………..
   Adres e-mail: ……………………………..
   Data i podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Scroll to Top